Gennemse Kategori

Ikke kategoriseret

Referat generalforsamling 2018

BORDTENNISAFDELINGENS GENERALFORSAMLING  20 FEBRUAR 2018

REFERAT

Dagsorden

 • Valg dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  1. Kasserer nyvalg
  2. Bestyrelsesmedlem – på valg Kent Sørensen (modtager genvalg)
  3. Suppleant – på valg Per Thor Hansen (modtager genvalg)
 • Valg revisor – på valg Per Hansen

Ad 1 Per Hansen blev valgt til dirigent

Ad 2 Formanden ærede kasserer Jens Sørensen efter hans død i december 2017

Det har været et stille år uden de store forandringer.

Sæsonen 2016/17 sluttede med at ungdomsholdet sluttede som nr. 4 i A-rækken med 8 hold 2 point

Efter nr. 2. Serie 2-3-4 holdene forblev i deres rækker.

I april Blev der afholdt klubmesterskaber, desværre ungdom og seniorer hver for sig. I år vil vi prøve om det kan blive samtidig. Mesterskabet holdes i år d. 21 april i Multihallen.

Sæsonen 2017/18 er kommet godt i gang med 1 ungdomshold og 3 seniorhold (serie 2 holdet desværre kun med 3 spillere).

I efteråret havde vi en træningslørdag med Nicolaj Ilsøe fra OB. Der var deltagelse af alle seniorer og 3 ungdomsspillere. Det var en stor succes og vi vil nok prøve noget lignende igen.

Ad 3 Resultatet blev gennemgået af formanden. Årets resultat viser et overskud på kr. 967,09. Der var en kort gennemgang af de overordnede indtægter og udgifter. Der var især fokus på fordelingen mellem indtægter og udgifter på ungdom, der vægter skævt med meget færre indtægter end udgifter. Dette skyldes primært få spillere og en fast udgift til træneraflønning.

Resultatet blev overført til egenkapitalen, der nu er på kr. 21.102,85. Af øvrige poster på balancen var et lille tilgodehavende omkring kontingent, der dog blev betalt primo januar måned 2018. Øvrige aktiver udgør indestående i Sparekassen Fyn.

Ad 4 Ingen forslag

Ad 5 a  På grund af Jens´ død skulle der vælges en ny kasserer for 1 år Per Hansen blev valgt

Ad 5 b Kent Sørensen blev genvalg

Ad 5 c Per Thor Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Den nye bestyrelse består herefter af: Formand Michael Agergaard (på valg i 2019), Kasserer Per Hansen (På valg i 2020), Kent Sørensen (På valg i 2020), Brian Bucholz (på valg i 2019), Alex Pedersen (på valg i 2019).

Ad 6 Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til hurtigst muligt at finde en revisor

Ad 7 Per Hansen udtrykte skuffelse over det lave fremmøde.

Michael foreslog at vi måske kunne lave en weekendtur for seniorerne, men det kræver at nogen tager initiativ og laver nogle undersøgelser kontakter nogle klubber.

 

Højby den 20. februar 2018

 

________________               _________________

Alex Pedersen                                Michael Agergaard
Referent                                          Formand